Informačná povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

vypracovaná v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

I.
Advokátska kancelária AK Hrabovská s.r.o.
so sídlom Jakubovo námestie 9, 811 09 Bratislava 1
IČO: 47 251 476
za ktorú koná advokátka Mgr. Marianna Hrabovská
zapísaná v SAK pod evid. č.: 4017

ako prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, Vás informujeme, že osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom.

II.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom poskytovania právnych služieb.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je osobitný predpis, ktorým je zákon o advokácii.

Spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou. Bez poskytnutých osobných údajov nie je možné poskytovať osobám právne služby.

III.

Príjemcami poskytnutých údajov sú orgány verejnej moci (predovšetkým súdy a správne orgány), poskytovatelia údržby informačného systému prevádzkovateľa a podľa potrieb a pokynov klienta ďalší príjemcovia.

IV.

Prevádzkovateľ nie je oprávnený prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám, v ktorých nie sú zaručené primerané a vhodné záruky a prostriedky ochrany osobných údajov.

V.

Osobné údaje budeme spracúvať po dobu poskytovania právnych služieb a po ukončení poskytovania právnych služieb dotknutej osobe s nimi bude naložené podľa platnej legislatívy, t. z. v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a Nariadením.

VI.
Právo na prístup k osobným údajom

Každá dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ takéto údaje spracúva, dotknutá osoba má právo žiadať o aké údaje ide a akým spôsobom sú spracovávané.  Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú.

VII.
Právo na opravu osobných údajov

 Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych údajov. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu na žiadosť dotknutej osoby opraviť nesprávne osobné údaje alebo na jej žiadosť doplniť neúplné osobné údaje.

VIII.
Právo na výmaz osobných údajov

Ak dotknutá osoba nechce aby boli jej osobné údaje ďalej spracúvané, má právo žiadať, aby boli bez zbytočného odkladu vymazané a prestali sa spracúvať, za predpokladu že:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa 27 ods. 1 zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa 15 ods. 1 zákona.

Ak prevádzkovateľ pristúpi k vymazaniu osobných údajov, prijme primerané bezpečnostné opatrenia za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby aj títo vymazali odkazy na jej osobné údaje, ich kópie alebo odpisy.

Ďalšie uchovávanie osobných údajov je zákonné len v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie slobody prejavu, práva na informácie; na plnenie zákonnej povinnosti; na splnenie úlohy zrealizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; na účely archivácie vo verejnom záujme; na účely vedeckého alebo historického výskumu; na štatistické účely alebo na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov.

IX.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo žiadať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu ešte predtým ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, zrušené.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie bez súhlasu dotknutej osoby, okrem uchovávania. To neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

X.
Právo na prenosnosť osobných údajov

 Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a žiadať ho, aby previedol jej osobné údaje k inému prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, ak:

 • je to technicky možné,
 • osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

XI.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu:

 1. že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,

Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

XII.
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

 Právo dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní, pretože osobné údaje klientov sú spracúvané na základe osobitného zákona – zákona o advokácii, a nie na právnom základe, ktorým je súhlas so spracovaním osobných údajom.

XIII.
Právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.