Zosúladenie identifikačných údajov v obchodnom registri

Koho sa povinnosť týka?

Povinnosť podať návrh na zosúladenie identifikačných údajov zapísaných v obchodnom registri sa týka všetkých typov obchodných spoločností.

Týka sa povinnosť zosúladiť identifikačné údaje aj vašej spoločnosti?

Stav zosúladenia údajov zapísaných v obchodnom registri pre vašu spoločnosť si môžete jednoducho overiť na tomto odkaze:
https://www.orsr.sk/search_subjekt.asp

Táto povinnosť sa vzťahuje na spoločnosti, pri ktorých nebolo do 31.05.2022 možné doplniť identifikačné údaje automatizovaným spôsobom, na základe údajov zapísaných v registri obyvateľov Slovenskej republiky, vedeného Ministerstvom vnútra SR.

V prípade, že do vašej spoločnosti bolo možné automaticky doplniť identifikačné údaje všetkých dotknutých osôb, zobrazí sa Vám v obchodnom registri, pod menami zapísaných osôb nasledovný symbol:. V prípade, že sa tento symbol zobrazí pri všetkých zapísaných osobách, nie je potrebné podávať návrh na zosúladenie identifikačných údajov.

Ak sa však pri ktorejkoľvek z osôb zobrazí tento symbol:, automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať a je potrebné podať návrh na ich zosúladenie.

Aké identifikačné údaje je potrebné doplniť?

Najčastejšie dopĺňanými údajmi sú rodné čísla, IČO alebo identifikátor zahraničnej osoby. Do obchodného registra je potrebné doplniť identifikačné údaje o spoločníkoch / jedinom akcionárovi, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

V prípade, ak bolo k obchodnému podielu spoločníka zriadené záložné právo, je potrebné doplniť aj identifikačné údaje záložného veriteľa a označenie záložnej zmluvy.

Dokedy je potrebné podať návrh na zosúladenie údajov zapísaných v obchodnom registri?

Povinnosť zosúladiť zápis identifikačných údajov v obchodnom registri je potrebné splniť spolu s najbližším návrhom na zápis zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri, v prípade, že k podaniu takéhoto návrhu nedôjde do 30.09.2021, je potrebné zosúladiť identifikačné údaje najneskôr do 30.09.2022. Návrh sa podáva výlučne elektronicky, na listinné podanie sa neprihliada.

Potrebujete pomôcť s doplnením identifikačných údajov do OR?

Neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu.

Ako prebieha spolupráca s našou kanceláriou?

  1. Využite kontaktný formulár alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 2 52 62 23 58.
  2. Následne s vami odkonzultujeme rozsah potrebných zapisovaných údajov. Po odsúhlasení cenovej ponuky a dodaní nevyhnutných dokumentov zabezpečíme zápis identifikačných údajov do obchodného registra za vás. Z vašej strany už viac nie je potrebné nič riešiť.
  3. Základná cena služby v prípade doplnenia identifikačných údajov v rámci jednej obchodnej spoločnosti predstavuje sumu 96,00 € s DPH.
  4. Po vykonaní zápisu identifikačných údajov do obchodného registra vám odovzdáme všetky dokumenty vami zvoleným spôsobom (osobne, elektronicky, poštou).

Tešíme sa na spoluprácu.